Disclaimer voor fixjefilament.nl

fixjefilament.nl (Onderdeel van Fixxar Winterswijk, Kamer van Koophandel: 88433951), verleent u hierbij toegang tot www.fixjefilament.nl (“de webshop”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

fixjefilament.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
fixjefilament.nl spant zich in om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de webshop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van fixjefilament.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met fixjefilament.nl. Voor op de webshop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan fixjefilament.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij fixjefilament.nl en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van fixjefilament.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.